Yönetmelik

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, amaçlarına, faaliyet alanlarına,  yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi,

b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez (AKMUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdürü: Merkez Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

Madde 5-(1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan merkezin amacı,  müzik bilim ve sanatının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; bu alanda üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle ülkenin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, müzik eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

Madde6 –(1) Merkez, amacı doğrultusunda: Bütün tür ve dalları itibarı ile müzik bilimi ve sanatının ulusal ve uluslararası düzeyde   geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlar; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlar, düzenler, yönlendirir, katılır, destekler,

(2)Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile müzik bilim ve sanatının geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturur ve  planlar; talep edildiğinde fakülte ve bölümlerin müzikle ilişkili projelerine katkıda bulunur,

(3)Merkezin ve Üniversitenin Amacına yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yolunda  yurt içi ve dışındaki benzer  kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak bilimsel – sanatsal proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunur,

(4)Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, konser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmaları düzenler.

(5)Müzik  bilim ve sanatına ilişkin  bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel – sanatsal çalışmalar düzenler, düzenlenen çalışmalara katılır; görsel – işitsel, süreli – süresiz  yayınlar yapar veya yapılmasına destek olur,

(6)Müzik kitaplığı, nota koleksiyonu, basma – yazma müzik belgeleri, fotoğraf, afiş, broşür, taş plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video bandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları, vb., yazılı – sesli – görsel dokümanın yer aldığı müzik belgeliği; müziğe ve müzikçilere ilişkin her türlü obje, kişisel eşya vb., koleksiyon ve müze malzemesi ile çalgı birikimleri oluşturur. Bu birikimleri araştırmacılara ve eğitim hizmetine sunar, müzik araştırmaları  ile eğitimini en geniş anlamda destekler,

(7)Müzik alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapar,

Müzik alanındaki çalışmaları ve  eğitimi destekleme yönünde, başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere  burslar, ödüller  verir, verilmesini teşvik eder.

(8)Araştırma Merkezi bünyesinde kurulacak olan ulusal ve uluslararası müzik toplukları ile (oda müziği-orkestra-koro vb) düzenli konser etkinlikleri düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin Yönetim Organları

Madde 7- (1)Merkez yönetim organları aşağıdaki gibidir:

a)Merkez Müdürü,

b)Yönetim Kurulu,

c)Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8-(1) Müdür, merkezin çalışmaları ile üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi üç yıl için rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usülle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 9 –(1) Müdür merkezi temsil eder. Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını, her yıl katılımlı yaklaşım ile, üniversitenin tüm fakülte dekanları ile görüşerek ve fakültelerinin  müzik alanı  ile bağlantılı proje önerileri olup olmadığı yolundaki  tavsiye ve önerilerini  alarak hazırlar. Gerek fakültelerin önerilerini, gerekse kendisinin önererek onay aldığı görüşlerini, ortaklaşa  gerçekleştirilmesi planlanan amaçlara dönüştürür ve Merkezin  yıllık faaliyet planı içinde yer verir.

(a)Yönetim kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular,

b)Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunar,

c)Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurar,

                ç)Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlar, yürütür ve denetler,

d)Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar,

e)Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda ki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden,  merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konuklarda gerekli önlemin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

 

Yönetim Kurulu

Madde 10-(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ile merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2)Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan  veya altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Merkez Müdürü tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler

(3)Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağan üstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 11-(1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir kez olmak üzere toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b)Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c)Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç)Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu  ve Görevleri

Madde 12-(1) Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Üniversite Rektörü tarafından üç yıllığına seçilen, üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden ve/veya konu ile ilgili yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel İhtiyacı

Madde 13-(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

Madde 14-(1)Bu yönetmelik yayım ı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15-(1)Bu yönetmelik hükümlerini, Afyon Kocatepe Üniversitesi  Rektörü yürütür.

 

BAĞLANTILAR